Verdens første dynamiske feedbackverktøy for psykisk helse og rus

Vit hvem du skal hjelpe – vit hvordan du skal hjelpe

ÅRETS HELSETEKNOLOGIGRÜNDER 2021!

Norse Feedback vant årets gründerpris under Helseteknologikonferansen som gikk av stabelen 12.oktober! Les mer om prisen og juryen sin begrunnelse HER

Vi gir deg verdens første dynamiske feedbackverktøy

Norse Psykiske Helse og Rus er det første dynamiske tilbakemeldingssystemet som løpende tilpasser seg pasientens svar innenfor problem- og ressursområder. Norse er utviklet i tett samarbeid med behandlere og pasienter, og blir revidert annethvert år. Tiden da man kun støttet seg til gamle papirbaserte skjema håper vi nå er forbi!

Fyldig og oversiktlig rapport til behandler

1
2
3
4
5
6
7
Pasientrapport Norse
1

4 domener som kartlegger ressurser, symptomtrykk, opprettholdende faktorer og fungering.

2

20 dimensjoner utviklet for at en skal rette oppmerksomheten mot en dimensjonell forståelse av lidelsesprofil, risiko- og ressursfaktorer, samt fremheve et handlingsorientert og brukertilpasset fokus.

3

Sidepanelet gir tilleggsinformasjon om suicidalitet, enkeltskårer, livshendelser med mer.

4

Alle utsagn i kartleggingen og utviklingen i besvarelsene, sammen med hjelpetekster er tilgjengelig i sidepanelet.

5

Pasient rapporterer på allianse og behandlingsbehov fra andre kartlegging.

6

3 kartlegginger er synlig, inntakskartlegging, siste og nest siste.

7

Pasienten svarer rutinemessig på spørsmål knyttet til suicidalitet.

Tilbakemeldinger på arbeidet vårt

– Dette er utruleg bra. Å ha eit systematisk tilbakemeldingssystem, ikkje berre etter behandlinga er ferdig, men også i løpet av det.

Jeg har pasienter som har sagt at det er enklere å fortelle meg hvordan de har det når de får sitte hjemme i fred og ro og fylle ut Norse. De er da «inne i boblen sin», som ei sa, og det er ikke så lett å glatte over hvordan hun har det, noe hun ofte gjør om vi bare spør i en samtale.

«Å visualisere linjer i grafen for pasienten, opplever jeg er virkningsfullt i seg selv. Det synes å bidra til at pasienten selv opplever «å ha gjort noe», at behandling faktisk hjelper…»

Min erfaring er at dette er et svært nyttig verktøy for kartlegging av pasientens vansker – gir et utgangspunkt å jobbe ut i fra. Dette gjelder også tilbakemelding pasienter gir om behandler/tilnærmingsmåte, som også kan synliggjøre noe om pasienten som en ellers ikke fanger opp poliklinisk. Et eksempel er en pasient som ga meg «full pott» etter tre samtaler, hvorpå vi hadde samspill/alliansemål som utgangspunkt for samtale. Det viser seg at pasientens strategi i relasjoner enten er intenst eller avvisende. Dermed kunne vi utforske pasientens vansker i relasjoner tidligere enn ellers.

Hva handler alt dette om? KOR/FIT BRUKERMEDVIRKNING PROM ORS SRS UTFALLSMÅLING OQ45 FEEDBACKVERKTØY TILBAKEMELDINGSSYSTEM PASIENTENS HELSETJENESTE

Det er viktig å skille mellom rutinemessig utkommemåling, symptomkartlegging og klinisk tilbakemelding eller feedbacksystem. De fleste instrumenter er utviklet for å måle utkomme eller symptom, og bare noen få er utviklet for å støtte kliniske prosesser direkte. Her skiller Norse Psykisk Helse & Rus seg fra andre kartleggingsinstrument. Vi ville identifisere hvilke behov klinikere og pasienter har i behandlingsprosesser, også lage systemet som ivaretar dette – det har vi gjort.

Sammen med klinikere og pasienter er det definert hvilke prosesser som hindrer eller fremmer behandling. Deretter utviklet vi en teknologi som helhetlig kartlegger relevante symptomer, sammen med prosesser og alliansemål, for å speile det som skjer i terapier. For å kunne oppnå dette over en rekke prosesser og tilstander, er Norse det eneste instrumentet som aktivt lærer av og tilpasser seg den enkelte pasienten sine responser. Dette er Norse-metoden, og den er unik.

Så enkelt er det

SMS til pasient

Kartleggingen utsteder du enkelt fra Norse, eller den blir automatisk sendt ut basert på dine timeavtaler. Pasient følger lenken i SMSen og kan umiddelbart starte utfylling av kartlegging.

Enkel utfylling

Pasienten fyller ut en persontilpasset kartlegging på sin smart-telefon eller nettbrett. Sammensetningen av spørsmål er en del av Norse-metodikken.

Rapport til behandler

Rapporten til behandler basert på pasientens svar er umiddelbart tilgjengelig. Utgangspunktet for møtet mellom pasient og behandler er nå basert på bedre informasjon.

Vi tar brukermedvirkning på alvor

Med en bred kartlegging vil både pasient og behandler skape en felles forståelse av hva som er problem- og ressursområder. Gjennom behandlingsforløpet vil man se om det man jobber med har effekt. Behandler og pasient oppnår en felles forståelse og kan samarbeide om behandlingen. Dette er brukermedvirkning.

Hvorfor er brukermedvirkning viktig?

Et samarbeidsverktøy

Norse Psykisk Helse & Rus gjør det enklere for deg som er pasient eller bruker, å melde fra om hvordan du har det. Du svarer på kartleggingen i forkant av timen. I de neste kartleggingene vil du kun få spørsmål som er relevant for deg. På den måten kan du og din behandler sammen bruke tiden på det som er viktig for deg og din helsesituasjon.

Er du bruker / pasient?

Kontaktskjema

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.