«Menneskemøtekompetanse er kjernen i godt hjelpearbeid, og i kombinasjon med Norse sitt verktøy er jeg helt overbevist om at vi skal bli virkelig gode på å gjøre den jobben vi er her for.”

Enhetsleder i kommune

Implementering

Opplæring, veiledning og fagkonsultasjon i alle ledd.

Norse Feedback er et moderne fagsystem som skal sikre høy kvalitet og effektivitet for tjenestetilbydere i psykisk helsevern. Implementeringen av slike systemer krever en omforent innsats fra alle nivåer i organisasjonen, fra overordnede instanser til tjenestetilbydere, ledere og behandlere. Vår rådgivningstjeneste tilbyr omfattende støtte og veiledning gjennom hele implementeringsprosessen, med fokus på å fremme kvalitetssikring og brukermedvirkning.

Overordnede instanser: Premissgivere for å lykkes
De overordnede instansene spiller en kritisk rolle som premissgivere for både faglige retningslinjer og finansielle rammetilskudd. Deres ansvar inkluderer å sette klare mål og forventninger til fagsystemene som skal implementeres. En vellykket implementering starter med at disse instansene skaper en solid ramme som sikrer at ressursene blir brukt effektivt og at systemene oppfyller de faglige kravene.

Vi tilbyr rådgivning til overordnede instanser for å sikre at de forstår viktigheten av deres rolle og hvordan de kan støtte implementeringen på best mulig måte. Vårt mål er å hjelpe dem med å utvikle retningslinjer og finansieringsmodeller som fremmer innovasjon og kvalitet i behandlingen.

Ledere: Strategisk implementering og datadrevet beslutningstaking
Lederne i organisasjonen er nøkkelpersoner i implementeringsprosessen. De må sørge for at systemene blir integrert på en måte som støtter både behandlere og pasienter. Dette innebærer blant annet oppfølging av ansatte, tilpasning av arbeidsflyt, utarbeidelse av rutinebeskrivelser og overvåking av systemets ytelse.

En viktig del av vår rådgivning er å veilede ledere i bruk av datadrevet beslutningstaking. Ved å analysere aggregert data kan ledere få verdifull innsikt i behandlingsprosesser og pasientutfall. Dette gir grunnlag for kontinuerlig forbedring og optimalisering av tjenestene. Vi tilbyr skreddersydd opplæring for ledere, slik at de kan utnytte disse dataene til å ta informerte beslutninger som forbedrer kvaliteten på behandlingen.

Behandlere: Kvalitetssikring og brukermedvirkning
Behandlerne er de som til syvende og sist skal bruke fagsystemene i sitt daglige arbeid. For å sikre at systemene gir mest mulig virkningsfull behandling, er det avgjørende at behandlerne er godt trent og føler seg komfortable med teknologien. Vår rådgivning inkluderer omfattende opplæring og veiledning i klinisk bruk av fagsystemene. Vi jobber tett med behandlere for å sikre at de kan utnytte systemene til å forbedre pasientbehandlingen og øke graden av brukermedvirkning.

Brukermedvirkning er en hjørnestein i psykisk helsevern. Vi hjelper behandlere med å bruke fagsystemene til å involvere pasientene i behandlingsprosessen, noe som styrker pasientenes eierskap og engasjement i egen behandling.

Helhetlig tilnærming for optimal tjenesteleveranse
Ved å fokusere på kvalitetssikring, datadrevet beslutningstaking og brukermedvirkning, hjelper vi organisasjoner med å utnytte fagsystemenes fulle potensial. Sammen kan vi forbedre behandlingene, øke effektiviteten og sikre bedre resultater for pasientene.

Vi ser frem til å samarbeide med dere for å realisere disse målene og bidra til et mer effektivt og brukervennlig psykisk helsevern.

Eksempel på implementeringsprosess

  • Presentasjon av fagsystem der tjenestetilbyders behov har blitt matchet til fagsystemets løsningsmoduler.
  • Modenhetsanalyse og forankringsmøter med ledelse og fagansvarlige + eventuelle premissgivere for tjenesteleveranse.
  • Opplæring og støttemateriell for ledere og behandlere.
  • Tre veiledninger over tre måneder som grunnpakke.
  • Mulighet for ytterligere veiledninger spesielt tilpasset arbeidsmetode, behov og tematikk.
  • Support og jevnlige statusmøter for å sikre god bruk.