“I mitt kliniske arbeid har både jeg og pasientene mine stort utbytte av Norse. Det har bidratt til treffsikkerhet i terapien, økt effektivitet og reell brukermedvirkning mm.”

Erik Svendsen, psykiatrisk sykepleier Steigen kommune

Norse i kommune

Vit om det du leverer faktisk virker. La lavterskeltilbudene bli enda mer tilgjengelige og effektfulle.

Norse Feedback er et fagsystem som rammesetter og kvalitetssikrer alle kommunens helsetjenester innen psykisk helsevern. Norse kommune brukes i dag av kommuner over hele landet i deres lavterskeltilbud, psykisk helseteam og ambulante tjenester, behandlings- og oppfølgingstilbud, gruppetilbud, samt barne- og ungdomstjenester.

Norse Flyt tilbyr digital inngang og mulighet for selvhenvisning til kommunens tjenester. Flyt vil kunne lette tildelingsarbeidet til den individuelle innbyggers behov og matches til kommunens tjenester.

Norse Voksen benyttes i individuelle forløp, måtte det være i ordinær samtaleoppfølging, assistert selvhjelp eller gruppetilbud.

Norse Ungdom er et samtaleverktøy som også kan brukes i tilsvarende forløp beskrevet ovenfor, men også til screening av skolehelsetjenestens oppfølging i helsesamtaler mm.

Norse analyse gir ledere tilgang til aggregert data der de får…
… oversikt over effekten av tilbudene som leveres, og kan gjøre justeringer ved behov.
… kan bedre følge opp sine ansatte.
… kan sammenligne tilfriskningsraten til sine innbyggere med kommunenorm.
… gi robust dokumentasjon på sine tjenester til høyere nivå i kommunen og med tilsynsaktører i fylke og stat.

Personlig behandling og datadreven innsikt
Norse Feedback er et fagsystem som…
… gjør inngang til kommunens tjenester mer tilgjengelig og strømlinjeformet.
… styrkre brukermedvirkning og behandlerinnsikt i alle ledd der verktøyene benyttes.
… sørger for kvalitetssikring på behandlings/oppfølgingsnivå, avdelingsnivå, og kommunenivå.
… muliggjør datadreven beslutningspraksis.

Nysgjerrighet, samarbeid og kommunikasjon
Norse Feedbacks metode er basert på tre verdier.

Nysgjerrighet: Å være åpen og utforskende for å forstå klientenes opplevelser og behov bedre.
Samarbeid: Effektivt samarbeid for å bygge tillit, lytte aktivt og sikre at klientene føler seg hørt og forstått.
Kommunikasjon: Å sammen utvikle en strukturert forståelse av klientens problemer for å lage målrettede behandlingsplaner tilpasset individuelle behov.

Disse prinsippene sikrer effektive og personlige psykiske helsetjenester.