“I didn’t want to be in the sport anymore …
I didn’t want to be alive anymore.”

Michael Phelps

Norse i idrett

Norse Feedback er en nøytral og sikker løsning der det er nødvendig med objektivitet, upartiskhet og tillit.

Vi håndterer sensitive person- og helseopplysninger og samtidig sikrer at arbeidsgiver ikke får tilgang til sensitive opplysninger på individnivå. Vi legger tilrette for lavterskel tilgang til den som kan bistå utøverne i en vanskelig og kompleks situasjon

Vi gir bedre kunnskap og måler effekt av tiltak.

Følelsesmessig sårbarhet blir nevnt som en trussel for overlevelse som toppidrettsutøver. Blant spillere i norsk toppfotball har 43 % rapportert om angst/depresjon.

Å søke hjelp kan medføre økt risiko for å miste spilletid, eller i ytterste konsekvens kontrakt med arbeidsgiver. Negative konsekvenser av å virke mentalt svak oppveier insentivene til å søke hjelp.

Skader, konkurransepress, psykososiale stressfaktorer, prestasjonsproblemer
og aldring er
risikofaktorer
hos toppidrettsutøvere
for å utvikle psykiske
lidelser.

Samarbeidspartner