«Den viktigste faktoren bak denne veksten er en stadig økende uføretrygding av 18-åringer, noe som ser ut til å skyldes flere barn og unge med psykiske lidelser»

Bragstad, Torunn (2018):«Vekst i uføretrygding blant unge»,
i Arbeid og velferd. Nr. 2-2018.

Norse i forsikring

Norse Feedback er en nøytral og sikker løsning der det er nødvendig med objektivitet, upartiskhet og tillit.

Vi håndterer sensitive person- og helseopplysninger og samtidig sikrer at forsikringsselskapet ikke får tilgang til sensitive opplysninger på individnivå der det er ønskelig. Vi legger til rette for lavterskel tilgang til den som kan bistå kunden i en vanskelig og kompleks situasjon

Norse gir kunnskap og måler effekt av behandling og tiltak.

Psykiske lidelser er den største årsak til uføre hos unge mennesker.

 

20 100 unge uføretrygdede. 13 700 personer (68,4 %) på grunn av psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser (desember 2019).