VARSLER OM SUICIDALITET I BEHANDLING

Høye selvmordstall

I perioden 2008 til 2015 døde 1910 pasienter i psykisk helsevern mens de var i behandling, eller ett år etter at behandlingen ble avsluttet.

Siden det ikke finnes et selvmordsregister, har det ikke eksistert et tallgrunnlag. Men en oversikt over selvmordstall i psykiatrien ble satt sammen og utgitt av et forskerteam på Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging. Der oppdaget de at antallet utgjør omtrent halvparten av alle selvmord for den perioden i Norge. 

I 2018 publiserte NRK en artikkel hvor de har gransket 200 selvmord i psykisk helsevern i en periode på tre år. Funnene viser blant annet at helsevesenet begikk lovbrudd i 11 av 12 selvmord der pasienten ventet på hjelp. Av alle lovbruddene handler de fleste om dårlige eller manglende vurderinger av pasientens selvmordsrisiko.

Viktigheten av forebygging

De som jobber aktivt med temaet forebygging har konstatert at forebygging er en viktig nøkkel. Spesielt råd rundt hvordan komme seg gjennom livskriser har vist seg å bidra til en lettere hverdag. Det har også blitt gradvis mindre tabubelagt å snakke om selvmord, og spesielt menn har blitt flinkere til å åpne opp om sine problemer.

Helsedirektoratet opplyser om at så mye som 50-80 prosent av de som som dør ved selvmord har vært i kontakt med helsetjenesten i året før de dør. Potensiale for forebygging er stort og de har anbefalinger på tiltak som har vist lovende resultater.

En av anbefalingene er mer opplæring av helsepersonell i avdekking, diagnostisering og behandling av depresjon og selvmordsrisiko. 

Regjeringen la frem i september 2020 en handlingsplan der det ble innført en nullvisjon for selvmord i Norge. Tiltakene i handlingsplanen skal bidra til bedre forebygging og mer systematikk i arbeidet med selvmord.

BOOK ET UFORPLIKTENDE MØTE MED OSS I DAG

Når du avtaler tid for presentasjon av verktøyet Norse Psykisk Helse og Rus, vil du få en tilpasset gjennomgang basert på det som er viktig for deg.

Norse Psykisk Helse og Rus varsler om suicidalitet

1
2
3
4
5
6
7

*Trykk på de ulike tallene for å lese mer om hva rapporten viser

Norse Psykisk Helse og Rus er det første dynamiske tilbakemeldingsverktøyet som løpende tilpasser seg pasientens svar innenfor problem- og ressursområder.

Spørsmål rundt bolig, økonomi og fungering i tillegg til symptom og opprettholdende faktorer gjør behandler i stand til å jobbe med klinisk relevante prosesser. Vi tar på alvor at det er krevende å kommunisere psykisk uhelse, og det er tidkrevende for behandler å komme frem til behandling som virker.

Varsling om alvorlighetsgrad og selvmordsrisiko vil ligge i dashbordet ved innlogging i Norse. I rapporten vil behandler få oversikt over spørsmålene som blir spurt rundt temaet, og på den måten kunne ta dette direkte opp med pasienten.

Ved å bruke Norse Psykisk Helse og Rus regelmessig sammen med pasient vet dere til enhver tid om behandlingen har ønsket effekt. Over tid kan dere dokumentere hvilke tiltak som virker, direkte basert på brukers tilbakemelding. Dette gir behandler større trygghet og pasienten en følelse av å bli tatt på alvor.