NORSE UNGDOM

FORSKNINGSBASERT SAMTALEVERKTØY – FOR UNGDOM

ENGASJER UNGDOMMEN TIL Å FORTELLE OM SIN LIVSVERDEN

Bakgrunnen for Norse Ungdom

I en fase i livet der selvstendighet og autonomi er helt sentralt for ungdommer blir de mer og mer avhengig av voksne hjelpere for å håndtere psykiske helseutfordringer.

De siste årene har ungdommer fått kjenne på de negative effektene av sosial distansering og begrenset kontakt med andre. Det har ført til mer ensomhet generelt og enkelte kjenner på tunge tanker. Antallet ungdommer med spiseforstyrrelser har økt og flere enn før melder om selvmordstanker*. 

Pandemien har ført til økt pågang av unge med psykiske lidelser melder både av Norges 15 pasient- og brukerombud* og landets barne- og ungdomspsykiatriske klinikker*.   

Dette kommer på toppen av hva ungdomsforskning fra NOVA ved OsloMET og Ungdata har vist*. 

Det økte behovet for tjenester og for å sikre brukermedvirkning har Norse Feedback utviklet Norse ungdom, et verktøy som skal sikre effektive kartlegging-  og oppfølging for ungdom som sliter. Verktøyet kan brukes av psykologer, psykiatere, sykepleiere, sosionomer, ungdomsarbeidere, lærere, helsesykepleiere, ansatte i PPT og i BUP

Hva er Norse ungdom?

Norse ungdom er et verktøy som er utviklet for å sikre brukermedvirkning og god hjelp til ungdom som sliter. Ungdommene får tilgang til et digitalt spørreskjema som er spesielt utviklet for og med ungdommer. Ungdommene svarer på spørsmålene på nettbrett, PC eller mobil. Svarene som ungdommene gir blir gjort tilgjengelige for den som skal hjelpe i en digital rapport. Verktøyet gjør det enklere for de som skal hjelpe å sikre at hjelpen når frem og at den er effektiv.

Ungdommene som har bidratt i utviklingen av verktøyet har lagt vekt på at ungdommer som trenger hjelp ikke ønsker å kategoriseres. De ønsker å bli møtt som individer og de ønsker hjelp til å komme frem til hva målene skal være for deres oppfølging i samarbeid med den voksne som skal hjelpe.

Norse ungdom består av 14 dimensjoner og 3 enkeltutsagn.
Ungdommene kan velge å ikke svare på spørsmålene som de får tilsendt.

Ønsker du å vite mer om Norse ungdom?

Vi holder daglige videopresentasjoner for kommuner, private psykologklinikker og andre aktører som jobber innen psykisk helse og rus.

Fyll inn kontaktinformasjon og eventuelle spørsmål ved å klikke deg videre i knappen under.
Du hører fra oss!

Christian Moltu om Norse ungdom

NRK Vestlandsrevyen om Norse ungdom

Se innlegget sendt på NRK Vestlandsrevyen om Norse Ungdom. Innlegget begynner 6 minutter inn. https://www.nrk.no/video/vestlandsrevyen-1945—onsdag-9-juni-2021_b29f1463-f5c6-4bfe-91ad-7e69c47cebbb

Fyldig og oversiktlig rapport til helsepersonell

1
2
3
4
1

17 dimensjoner utviklet for at en skal rette oppmerksomheten mot en dimensjonell forståelse av lidelsesprofil, risiko- og ressursfaktorer, samt fremheve et handlingsorientert og brukertilpasset fokus.

2

Alle utsagn i kartleggingen og utviklingen i besvarelsene, sammen med hjelpetekster er tilgjengelig i sidepanelet.

3

Ungdom rapporterer på allianse og behandlingsbehov fra andre kartlegging.

4

3 kartlegginger er synlig, inntakskartlegging, nest siste og siste.