Norse Feedback i COVID-19 situasjonen

Norse Feedback skal bidra til å sikre kontinuitet og kvalitet i pasientkontakt for mennesker med psykiske helseproblemer

 • NF kan i løpet av to uker gjøres tilgjengelig for alt helsepersonell som har behov for oppfølging og monitorering av pasienters psykiske helse i primær- og spesialisthelsetjenesten.
 • NF reduserer sterkt behovet for fysiske konsultasjoner og øker den faglige kvaliteten på telefon- og videokonsultasjoner.
 • NF gir et forskningsbasert klinisk beslutningsgrunnlag i et scenario der man må prioritere pasienter, samt teknologistøtte i dette
1
2
3
4
5
1

4 domener som kartlegger ressurser, symptomtrykk, opprettholdende faktorer og fungering.

2

20 dimensjoner utviklet for at en skal rette oppmerksomheten mot en dimensjonell forståelse av lidelsesprofil, risiko- og ressursfaktorer, samt fremheve et handlingsorientert og brukertilpasset fokus.

3

Sidepanelet gir tilleggsinformasjon om suicidalrisiko, enkeltskårer, livshendelser med mer.

4

Alle utsagn i kartleggingen og utviklingen i besvarelsene, sammen med hjelpetekster er tilgjengelig i sidepanelet.

5

Pasient rapporterer på allianse og behandlingsbehov fra andre kartlegging.

Hva er Norse

Norse Psykisk Helse er et forskningsbasert digitalt klinisk system i bruk i kommunal- og spesialisthelsetjeneste, løftet frem av helseministeren i ​sykehustalen 2018​ og premiert med ​Helse Vests Innovasjonspris​ i 2019. Norse Psykisk Helse er et helhetlig og persontilpasset klinisk verktøy, som gir en bred screening av pasientens tilstand. Norse Psykisk Helse er utviklet gjennom et omfattende forskningsprogram, finansiert med over 40 MNOK. Forskningsresultater og erfaringer fra ​pasienter​ og ​helsepersonell​ er svært gode. ​Norse Feedback AS​ er selskapet som leverer Norse Psykisk Helse til ​helseforetak​, ​fastleger​, ​kommuner​ og andre helseorganisasjoner, i en persontilpasset digital teknologisk plattform med høy brukervennlighet og etablert datasikkerhet i samarbeid med Helse Vest IKT.

Bidrag inn i nasjonal krisehåndtering

 • I spesialist- og kommunehelsetjenesten vil det være pasienter som har behov for oppfølging av helsepersonell.
 • Smittereduserende tiltak medfører bruk av video- og telefonkonsultasjoner, og sterke prioriteringsbehov.
 • Norse Psykisk Helse gir pasienten en mulighet til å kommunisere en bredde av klinisk og viktig informasjon om sin helse til sin behandler digitalt.
 • Norse Psykisk Helse er et svært godt egnet forskningsbasert klinisk verktøy til avstandsoppfølging og -monitorering av pasienters psykiske helse
 • Enkel og brukervennlig teknologi, mobil tilpassing og forenklet pasientpålogging er sentralt for vellykket bruk i en epidemiinstallasjon
 • Skybasert teknologi med høyt sikkerhetsnivå kan etableres på kort tid, sekundært en løsning der data forvaltes og oppbevares av nasjonale IT ressurser.

Norse Feedback har gjennom eksisterende bruk teknisk dokumentasjon som beskriver løsningen og foreslått løsning kan umiddelbart risikoanalyseres for denne bruk. Norse Feedback bygger på høy bevissthet om sensitive informasjon og har utviklet en robust arkitektur med høyt sikkerhetsnivå.

Foreslått arbeidsflyt i en nasjonal epidemi-installasjon for kommuner og sykehus
 • Helsepersonell logger på en sikker webløsning med ID-porten/BankID
 • Registrerer egne pasienters navn, fødselsnummer og mobilnummer
 • Pasient/bruker mottar automatisk SMS med unik URL til personlig kartlegging
 • Rapporten om pasientens tilstand er umiddelbart tilgjengelig for behandler, samt oversikt over egne pasienter som viser hvem som har høyest lidelsestrykk/risiko
 • Helsepersonell kan prioritere telefon/skype-konsultasjon ut fra en samlet kunnskap om hvordan ens pasient-/brukergruppe har det.

Nyttige tips til deg som nå skal drive behandling over telefon og video

Å etablere et trygt behandlingsrom over avstand

Hvordan ser det ut rundt behandleren når en gjennomfører avstandsbehandling? Hvordan ser det ut der pasienten er? Behandling kan gjennomføres dersom en klarer å etablere et felles rom, selv over avstand.

Overganger – behandling utenfor det vante kontoret

På telefon eller videoløsninger vil mange av de overgangene som er kjent fra den vanlige behandlingssituasjonen ikke være tilgjengelig. En tilbakemeldingsrapport fra pasienten kan støtte denne situasjonen.

Norse Feedback og håndteringen av Covid-19

Norse Feedback er et heldigitalt klinisk selvrapporteringssystem som tilpasser seg til den enkelte pasient. Det er utviklet med høy grad av datasikkerhet og brukervennlighet.

Rus- og psykiske helseproblem gjennom Koronasituasjonen

Rusvansker og psykiske helseproblem blir ofte nedprioritert i situasjoner der helsevesenet møter store utfordringer. Mennesker med rus- og psykiske vansker kan også selv føle at de har «mindre rett» til hjelp i en krevende situasjon. Strukturert tilbakemelding fra pasienter kan hjelpe til i denne situasjonen.

Kontaktskjema

Dersom du er i behandling og har spørsmål om Norse må du ta kontakt med din behandler. Ingen sensitiv informasjon må skrives i dette skjemaet.
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.