Kva er Norse?

Norse Feedback er eit verkty utvikla for å måle og monitorere klinisk utfall, kommunisere betre med pasientane, samt hjelpe behandlarar med å betre behandlingskvaliteten over tid. Norse Feedback er eit andregenerasjons klinisk tilbakemeldingsverkty bygd for digitale plattformar, ikkje papir. Gjennom skybasert teknologi er systemet tilgjengeleg på alle flater, og er utvikla til å kunne nytte moglegheitene som finnast innan dagens datateknologi. Systemet er dynamisk og tilpassar seg den enkelte pasient sine behov. Basert på svara som pasienten gjev, blir rapporteringsskjemaet skreddarsydd for vidare utfylling. Dette betyr at Norse Feedback byrjar med ei brei kartlegging (20 dimensjonar),

samstundes som den vidare blir tilpassa for rutinemessig bruk. Tilbakemeldingssystemet vårt er utvikla for at ein skal rette merksemda mot ei dimensjonell forståing av lidingsprofil, risiko- og ressursfaktorar, samt framheve eit handlingsorientert og brukartilpassa fokus. På den måten vil klinikaren enkelt få nyttig og heilskapleg informasjon om pasienten og behandlinga, utan at dette treng forstyrre den daglege praksisen. På same måte som Norse Feedback er utvikla for å betre klinisk praksis, har vi ein metode for kontinuerleg forbetring og tilpassing av sjølve tilbakemeldingssystemet, gjennom behandling av statistiske data og tilbakemeldingar frå behandlarar og pasientar.

Kva er bakgrunnen for Norse Feedback

Kvifor er Norse
multidimensjonelt?

Korleis fungerer Norse?

Norse Feedback tilpassar seg den enkelte pasient. Dette er mogleg gjennom bruk av avanserte algoritmar som identifiserer kva for kliniske områder og spørsmål som er relevante for pasienten. Til dømes er det pasientar som ikkje drikk alkohol i det heile teke. Kvifor skal ein då spørje ei rekke standardiserte spørsmål om alkoholforbruk, når ein veit dette frå før? Norse Feedback fokusera på område som er relevante for den enkelte, samstundes som det følgjer kontrollspørsmål om eit breitt spekter av liding og ressursar. Til dømes, dersom pasienten rapporterer om endra drikkevaner, vil spørsmål knytt til dette automatisk bli tilgjengeleg.

Når ein behandlar planlegger ein behandlingstime med ein pasient, vil Norse Feedback automatisk sende ut ein beskjed til pasienten (vanlegvis 48 timar før avtalen) med ei lenke og ein invitasjon til å fylle ut tilbakemeldingssystemet. Pasienten kan fylle ut kartlegginga på ein valfri digital plattform, og utfyllinga vil ta om lag fem til tretti minutt avhengig av om dette er den første- eller påfølgjande kartlegging. Når denne er fullført, vil informasjonen bli analysert og omgåande tilgjengeleg i ein klinisk rapport for behandlar.

Raskt overblikk
Den kliniske rapporten er designa for å vere intuitiv og skal formidle viktig informasjon på ein effektiv måte. Med erfaring vil ein i løpet av 30-90 sekund vil behandlar få ei brei oversikt over den terapeutiske alliansen, risikofaktorar, symptomuttrykk, kognitive og emosjonelle prosessar som er medverkande til å oppretthalde kliniske symptom, samt betydingsfulle livshendingar, oppleving av medisineffekt og meir.

Fleksibilitet
Pasientane treng å bli informert om at dei skal fylle ut Norse Feedback. Dette kan inkluderast i innkallingsbrevet, gjerne med ei brosjyre om kva Norse er. Det gode med dette er at ein får ei startmåling allereie før behandlinga er starta. Fleire pasientar treng ei påminning om at dei skal fortsetje å fylle ut Norse også forut for dei kommande timane. Dersom pasienten ikkje har fylt ut Norse til første behandlingstime, så er det ikkje for seint. Pasienten kan når som helst fylle ut Norse for første gong.

Kva er klinisk tilbakemelding

Korleis er
Norse dynamisk

Korleis bruke Norse?

Det er mange måtar ein kan nytte Norse saman med pasienten. Klinikaren er autonom ifht. i kva grad ein ynskjer å bruke det. Det einaste kravet vi har, er at behandlar ser på rapporten forut for timen og annerkjenner pasienten for den jobben han/ho har gjort. Vi anser det som uheldig dersom pasientar kjem med tilbakemeldingar og informasjon, utan at pasienten får ei oppleving av at dette blir tatt i mot. Det er nærliggjande å tenkje at dette også vil vere uheldig for alliansen. Innleiingsvis er det bra å oppmode pasienten til å fylle det ut jamnleg. Dette for å sikre god alliansedanning og kunne sjå korleis nokre kliniske vanskeområder kan bli krystallisert.

Eksempel på bruk kan vere vekentleg monotorering av lidingsutvikling og terapiløp, utfylling annakvar time, eller ein gong i månaden. Ved nokre kortare løp, kan pasienten til dømes fylle det ut forut for første og siste time. Behandlar kan også referere til enkeltelement frå rapporten i timen, forutan å vise heile rapporten. Gjer ein avtale saman med pasienten om korleis dåke skal bruke det på best mogeleg vis.

Korleis bruke Norse praktisk i klinikken

Kjøp og implementering

Dersom dykk vurdere at Norse er eit verkty som imøtekjem dei ynskja og behova som dykk har, ynskjer vi å gjere ei kartlegging av dei tilsette sine erfaringar og motivasjon for bruk av tilbakemeldingssystem på arbeidsplassen/klinikken dykkar. Bakgrunnen for dette er å sikre ein god implementeringsprosess der ein allereie på førehand har kartlagt styrkjer og potensielle utfordringar slik at desse blir møtt på ein god og konstruktiv måte.

Det er i etterkant av denne rapporten at du skal kunne ta ei avgjersle om dykk ynskjer å kjøpe tilbakemeldingssystemet Norse. Når avtalen er signert, byrjar vi det gode samarbeid for å etablere ein god tilbakemeldingskultur med bruk av Norse hjå dykk. I ein implementeringsperiode vil ein iverkesetje dei tiltaka som er anbefalt i rapporten. Dette kan variere frå arbeidsplass til arbeidsplass, alt etter kva behov den enkelte plass har.

Grunnleggande opplæring
Ein ynskjer å tilby ei grunnleggjande opplæring til dei tilsette. Her blir bruk av generell bruk av tilbakemeldingsystem og Norse tematisert, oppbygnad og bruk av Norse, samt rollespel om korleis introdusere og nyttiggjere dette saman med pasienten. I etterkant av oppstart er vi  tilgjengeleg både for deltakelse i drøftingsmøter, over Lync og elles på telefon.

Rutinemessig bruk
Norse Feedback er ei lisensbasert løysing der vi estimerer volumet av behandlingstimar i løpet av ei veke. Denne metoden motiverer våre samarbeidspartar til å tilby Norse Feedback til så mange pasientar som mogleg, så ofte som mogleg. Dette er den best støtta metoden i forskingslitteraturen for god bruk av tilbakemeldingssystem. Det er også i tråd med anbefalt framgangsmåte for sterk implementering og organisasjonsutvikling.

Korleis implementere eit feedbacksystem

Metoden

Norse blei starta som eit initiativ mellom Christian Moltu og Sam Nordberg. Det var ynskjeleg å utvikle eit tilbakemeldingssystem som var dynamisk og tilpassa til den enkelte brukar. Ein hadde ynskje om å sjå pasienten si liding meir dimensjonelt framfor den meir tradisjonelle kategoriske forståinga, samt styrkje pasienten si stemme inn i behandlinga. Med bakgrunn i eit slikt ynskje, gjekk forskarar saman og spurde ulike klinikarar og pasientar om deira ynskje og behov for eit slikt tilbakemeldingssystem. Som direkte følgje av resultata frå denne studia, blei Norse 1.0 utvikla og implementert ved fleire psykiatriske avdelingar i Helse Førde i 2015. Etter å ha innhenta ulik erfaring over ein to-års periode, gjekk forskarar og behandlarar saman for å gjennomføre den første revisjonen av Norse. 

Med informasjon frå item-respons theory og fokusgruppeintervju med behandlarar med klinisk erfaring, blei Norse vidareutvikla. Gjennom bruk av item-respons theory fokusere ein på kvart enkelt utsegn for å sjå kor mykje informasjon det enkelte utsegnet tilbyr. Ved å kartlegge dette i djupna, samt ha eit tett samarbeide med behandlarar og pasientar som tilbyr både klinisk- og personleg erfaring på dei enkelte utsegna, gjev det oss moglegheita til å ha eit kontinuerleg fokus på tilpassing og forbetring. Det er ynskjeleg å gjennomføre årlege revisjonar av Norse for å kunne tilby eit mest mogleg oppdatert og tidssensitivt tilbakemeldingssystem. Såleis blir ikkje Norse ferdig utvikla, men er i stadig utvikling.

Vidareutvikling gjennom medverknad

Teknologi

Norse Feedback er eit tilbakemeldingssystem som er og alltid skal vere bygd på teknologi. Norse har såleis aldri vore tilgjengeleg på papir. Norse blir i dag levert over Checkware. Frå januar 2019 vil det også bli levert på eigen plattform. Styrken med å nytte eigen software er at vi kan utvikle ein funksjonalitet som gjev pasient, behandlar og leiar meir og betre informasjon. Den kanskje viktigaste fordelen er at Norse gjer det enklare for pasienten å svare på kartlegginga og kor tid den skal gjennomførast. 

Behandlaren får augneblinkeleg beskjed om at pasienten har sendt inn kartlegginga, og den er såleis klar for gjennomgang og til bruk i samrå med pasienten. Dei svara som pasienten gjev via Norse, blir anonymt lagra i ein større database. Når ein har fått samla inn eit mange nok svar, vil programvaren tilby avanserte analyser og framheve samanhenger som ikkje er mogleg å avdekke manuelt. Dette gjev pasient og behandlar ein unik sjanse til å endre og forbetre behandlinga på eit tidleg tidspunkt.

Forskingsprosjekt

Det er pr. i dag fleire doktorgradsprosjekter som forskar på Norse:

  • Korleis opplever pasientar bruken av Norse i psykoterapi,
  • Klinisk tilbakemelding, miljøterapi og brukarmedverknad på sengepost
  • Implementering av sjølvlærande dynamiske kliniske system i vanleg klinikk
  • Norse som forbetringsmetode i behandling av menneskje med sjukeleg overvekt.
  • Det er gjennomført fokusgruppeintervju med ungdom for å utvikle eit tilbakemeldingssystem som imøtekjem ynskjer og behov også frå denne aldersgruppa.

Kva betyr aksjonsforsking og Norse-metoden

FAQ

Så lenge pasienten er registert, treng du ikkje gjere noko. Det vil alltid ligge ein rapport klar for pasienten. Blir den ikkje fylt ut, vil denne automatisk flytte seg til neste veke.

Det er frivillig å bruke Norse. Det er viktig å gje pasienten god informasjon slik at han/ho kan gjere eit veloverveid val. Det framstår særleg viktig å informere om fordelane ved å bruke eit tilbakemeldingssystem.

Vi anbefalar å nytte Norse før kvar behandlingstime, særleg innleiingsvis i behandlinga. Dersom pasienten ikkje ynskjer dette, kan ein t.d. foreslå at vedkomne fyller dette ut annankvar gang.

Det varierer frå helseføretak til helseføretak om både den visuelle rapporten og svarrapporten kjem inn i DIPS. Dersom det kun er den visuelle rapporten som automatisk blir tilgjengeleg, kan ein gå inn på Checkware og sjå på svara der. Ein kan gå via dips eller intranettet for å logge seg inn.

Alle tilbakemeldingane som ein får i Norse er frå pasienten. Dersom pasienten uttrykker hyppige tankar og planar om suicidalitet, er det sterkt anbefalt å snakke med pasienten om dette. Suicidalitetsdimensjonen i Norse skal ikkje erstatte vanleg risikovurdering for suicidalitet, men kan i nokre høve vere ein indikator på ei endring innanfor problematikken.

Dette kan bety så mangt. I slike høve er det viktig å snakke med pasienten og finne ei felles forståing for utfallet i rapporten. Døme på forklaringar kan t.d. vere at pasienten synast det er vanskeleg å annerkjenne smerten i spørsmåla, ikkje ynskjer eller klara å svare sannferdig, opplever eit turbulent indre, har vanskar med å forstå/lese spørsmåla, osb.

Norse er eit klinisk tilbakemeldingssystem som gjev informasjon frå pasienten på ulike områder. Det utelukkar ikkje bruk av andre screeningverkty eller kartleggingar.

Nyfiken på Norse?

Ring oss da vel! Mange ynskjer å byrje med eit klinisk tilbakemeldingssystem. Som ledd i dette er ein i behov for å innhente informasjon om dei ulike moglegheitene som finnast. Ved å ta kontakt med oss, tilbyr vi ein uforpliktande samtale og presentasjon av Norse.

Send oss ein e-post