Kva er viktig når ein skal ta i bruk eit klinisk tilbakemeldingssystem?

Det er velkjend både i klinikken og i forskinga at å implementere nye kliniske system er svært krevjande. Det vil kjennast meiningslaust med store prosjekt og gode system dersom det renn ut i sanden. Difor har erfaring med og forsking på implementering av klinisk tilbakemeldingssystem vore ein viktig del av Norse-utviklinga.

Den vanskelege samtalen

Noko har endra seg i relasjonen til pasienten og eg har vanskar med å forstå kva det er. Å bruke kliniske tilbakemeldingar kan gjere det enklare å ta initiativ til den vanskelege samtalen slik at den terapeutiske prosessen kan gå vidare.

Kva seier pakkeforløpa om klinisk tilbakemelding – og korleis passar Norse Feedback?

Frå første januar 2019 innførast det pakkeforløp for psykisk helse og rus. Helsedirektoratet seier at det skal brukast kliniske tilbakemeldingssystem i desse pakkeforløpa – og det skal også rapporterast om pasientane har fått ei slik moglegheit. Ved å ta denne oppmodinga på alvor kan pakkeforløpa føre til betre behandling og sterkare samarbeid mellom pasientar og klinikarar.