Kva er viktig når ein skal ta i bruk eit klinisk tilbakemeldingssystem i klinikken?

Det er velkjend både i klinikken og i forskinga at å implementere nye kliniske system er svært krevjande. Det vil kjennast meiningslaust med store prosjekt og gode system dersom det renn ut i sanden. Difor har erfaring med og forsking på implementering av klinisk tilbakemeldingssystem vore ein viktig del av Norse-utviklinga.

Ein klinikk liknar ikkje heilt på den neste. Nokre er slitne av alle nye ting som heile tida skal pressast inn i den lille tida ein har. Andre synest data og teknologi tek fokus vekk frå det som betyr noko – forholdet til pasienten. For å gå med på å ta i bruk noko nytt er det ikkje tilstrekkeleg å vite at noko har vist effekt i forsking i eit anna land – ein må kunne sjå med eigne auge at dette kan gi betre klinikk.

For å få eit solid utgangspunkt for å planlegge bruk av klinisk tilbakemelding, må ein først ta utgangspunkt i kven klinikken er, kva anna som føregår samtidig, og kor klar ein kjenner seg. Dette kallast ei modenheitsanalyse. Resultatet frå ei slik analyse gir sterke peikepinnar på korleis oppstart kan gjerast akkurat i denne klinikken.

Nokre klinikarar er meir nyfikne på ny teknologi enn andre. Det er viktig å begynne der viljen er størst, slik at dei mindre interesserte kan få førstehandserfaring gjennom å sjå på teammøter korleis tilbakemeldingar kan nyttast til både pasientar og behandlarar sitt beste. Vidare er det viktig å medvirke – slik at den enkelte behandlar kan melde tilbake kva som virkar godt, og kva som helst skulle vore litt annleis.

Gjennom erfaring med å implementere tilbakemeldingssystem i ulike klinikkar, og gjennom samtidig har forskingsprosjekt på sjølve implementeringa, har vi i Norse Feedback bygd stor erfaring med feil vi har gjort før, og kva som har vist seg å virke.